Té per objecte l’assessorament i la consultoria estratègica i operativa sobre innovació social en general i, especialment, en matèria de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), els seus continguts d’Inversió Socialment Responsable (ISR) i estratègies d’Inversió d’Impacte (Impact Investing).

rsc_isr

Anchor

Què és la Responsabilitat Social Corporativa (RSC)?

És la contribució voluntària de les organitzacions al desenvolupament sostenible. És un concepte conforme al qual les organitzacions decideixen voluntàriament contribuir a l’assoliment d’una societat millor i un medi ambient més net, per mitjà d’una manera estratègica de dirigir basada en la gestió dels impactes socials, positius i negatius, que genera, o pot generar, la seva activitat sobre clients, empleats, accionistes, comunitats locals i la societat en general.

LA RSC es caracteritza perquè crea un valor econòmic, mediambiental i social a curt i llarg termini, contribuint d’aquesta manera a l’augment del benestar de les generacions presents i futures, tant en el seu entorn vinent com en el planeta en general.

Anchor

Què és la Inversió Socialment Responsable?
(ISR)

És una inversió que considera tant criteris financers (rendibilitat-risc, igual que la inversió tradicional), com a criteris extra-financers (els denominats criteris ASG –mediambientals, socials i de bon govern) en els processos d’anàlisi i presa de decisions d’inversió, així com també en l’exercici de la propietat activa (pràctica dels drets polítics inherents a aquesta propietat), sense tenir per això una menor rendibilitat.

En el procés de selecció de les inversions es consideren des de criteris negatius i d’exclusió de companyies, fins a criteris positius en els quals els factors mediambientals, socials i de govern corporatiu (criteris ASG) formen part d’aquests.

Perquè un producte sigui ISR ha d’indicar expressament en la seva política d’inversió que considera aquest tipus de criteris.

Anchor

Què és la Inversió d’Impacte?
(Impact Investing)

La inversión d’impacte és una estratègia de la ISR.

La inversió d’impacte és un enfocament d’inversió que persegueix, intencionadament, tant rendibilitat financera com un impacte social o mediambiental positiu que és mesurat activament.

La inversió d’impacte és qualsevol tipus d’inversió que, buscant obtenir un benefici, genera intencionadament beneficis mesurables per a la societat.

Les característiques són:

• Rendibilitat financera
• Impacte social
• Intencionalitat
• Mesurament

El mesurament o traçabilitat de l’impacte social és part consubstancial del concepte de la inversió d’impacte, i l’element diferenciador d’altres inversions socialment responsables.

Anchor

I2 Social Impact Investing

Impacte Social Mesurable

La missió d’I2 és contribuir al desenvolupament sostenible del planeta a través del foment de la inversió socialment responsable en la seva estratègia d’INVERSIÓ D’IMPACTE, mitjançant la consultoria o l’assessorament transparent, responsable i honest als seus clients en matèria d’impacte social.

I2 és una entitat especialitzada en la definició de normes i procediments per a l’elaboració d’informes que faciliten la traçabilitat o verificació dels resultats aconseguits en matèria de responsabilitat social corporativa (RSC).

I2 fa costat als seus clients mitjançant l’elaboració d’informes d’impacte social concordes amb normes i procediments prèviament definits.

Projectes de Desenvolupament Sostenible

Som especialistes en la selecció i anàlisi de projectes socials, especialment, de projectes de desenvolupament sostenible amb un impacte social mesurable, en els quals poden invertir els nostres clients.

S’entén per projecte de desenvolupament un conjunt autònom d’inversions, activitats, polítiques i mesures institucionals o d’una altra natura, dissenyat per a aconseguir un objectiu específic de desenvolupament en un període determinat, en una regió geogràfica delimitada i per a un grup predefinit de beneficiaris, que contínua produint béns i/o prestant serveis després de la retirada del suport extern, i els efectes del qual perduren una vegada finalitzada la seva execució.

Els projectes de desenvolupament sostenible són projectes que satisfan les necessitats actuals de persones, sense comprometre la capacitat de les futures generacions per a satisfer les seves.

Sabem quins projectes de desenvolupament sostenible satisfan els anhels o compromisos socials dels nostres clients i els dels seus grups d’interès.

El desenvolupament sostenible es sustenta en tres pilars fonamentals: l’aspecte mediambiental (la sustentabilitat), l’econòmic (satisfacció de necessitats, eficiència i desitjos humans) i el social (justícia distributiva i qualitat de vida).

Vols invertir per al desenvolupament sostenible dels més necessitats?